Please, provide a detailed description of the issue.
Corpus, settings, query and your username are sent automatically.


Czech-Norwegian Parallel Corpus, Czech
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Czech-Norwegian Parallel Corpus, Czech Czech-Norwegian Parallel Corpus, Norwegian
align#16951 Pozemek bude zakoupen z príspevku od chlapcu, peníze na nákup budou pujceny od vlády Spojených státu. align#16951 Jorda skal kjøpes for bidragene fra guttene, pengene skal lånes ut av USAs regjering .
align#17733 Pro zajištení techto práv jsou ustaveny vlády , které svou moc získávají se souhlasem tech, kterým vládnou. Kdykoliv jakákoliv forma vlády zacne být destruktivní, mají ji lidé právo vymenit nebo zrušit..." align#17733 "For å sikre disse rettighetene, er det dannet regjeringer som får sin makt gjennom tillatelse av de styrte at når en regjering ikke lenger tjener dem, er det folkets rett å forandre eller avskaffe..."
align#17733 Pro zajištení techto práv jsou ustaveny vlády, které svou moc získávají se souhlasem tech, kterým vládnou. Kdykoliv jakákoliv forma vlády zacne být destruktivní, mají ji lidé právo vymenit nebo zrušit..." align#17733 "For å sikre disse rettighetene, er det dannet regjeringer som får sin makt gjennom tillatelse av de styrte at når en regjering ikke lenger tjener dem, er det folkets rett å forandre eller avskaffe..."
align#37518 Ty peníze bere do zástavy vláda , která stejně jako ta vaše... žije v míru s ostatním světem. align#37518 Disse pengene er beslaglagt av en regjering , som din egen, har fred med verden.
align#50203 Pan Meacham tu zastupuje vládu Spojených států. align#50203 Meacham representerer USAs regjering .
align#50526 Řekněte, že nejednají se mnou, ale s vládou Spojených států. align#50526 - At de snakker med USAs regjering . - Dere snakker med USAs regjering.
align#82326 Vláda Indie se sešla v železničním voze, zatímco miliony lidí prchaly hledajíce imaginární bezpečí v Himalájích. align#82326 Indias regjering møttes i en jernbanevogn mens millioner flyktet mot en innbilt trygghet i Himalaya.
align#111825 Patří Konfederační vládě , předpokládám. align#111825 - Konføderasjonens regjering .
align#111826 Konfederační vláda už neexistuje. Je konec. Má pravdu. align#111826 Konføderasjonens regjering fins ikke lenger!
align#160272 Třeba: Co za vládu panuje ve vašem světě? align#160272 Spørsmål som hva slags regjering dere har.
align#160273 Nemáme vládu . align#160273 Vi har ingen regjering .
align#191506 Jak bylo ovšem zaznamenáno Indiánským agentem Agardem, tito náčelníci po propuštění z věznice dobrotivou vládou podněcovali a vznítili vzpouru ve svém kmeni proti řečenému nařízení. align#191506 Det er regjeringens påstand som beskrevet av indianeragent Agard, at disse høvdingene. etter å ha blitt løslatt av en vennlig regjering , tirret og skapte motstand mot gitte ordre.
align#197811 Jeho vláda vám dodala bombu. align#197811 Hans regjering har gitt deg en bombe!
align#209406 Je to rozkaz Prozatímní vlády . Zkuste to! align#209406 -Ordre fra provisorisk regjering .
align#211015 Odejděte z můstku! Převzali jsme tuhle loď jménem Královské norské vlády . align#211015 Vi beslaglegger båten på vegne av den norske regjering .
align#229328 Jak muže nějaká britská vláda ustát masakr jako je tento, aniž se ho pokusí předem překazit? align#229328 Hvordan kunne en britisk regjering overleve en massakre som denne uten å gjøre et forsøk på å avverge den?
align#242778 To jediné slovo Valkýra bude znamenat, že Hitler je mrtvý a že máme novou vládu . align#242778 Det vil bety at Hitler er død og at vi har en ny regjering .
align#243082 V Berlíně je nová vláda a vy budete zatčen přesně za 15 minut za zradu. align#243082 Det er en ny regjering i Berlin. Og De blir arrestert om 15 minutter... for forræderi.
align#245785 Moje vláda mě pověřila, abych vás informoval, že jakýkoli zásah do jejího letu bude považován za válečný akt. align#245785 Min regjering har bedt meg informere om at aII innbIanding i dette, viI bIi ansett som en krigshandIing.
align#245787 Moje vláda to považuje za očividný pokus dosáhnout naprosté a absolutní nadvlády ve vesmíru pro vojenské účely. align#245787 Min regjering ser det som et åpenIyst forsøk på å skaffe absoIutt kontroII over verdensrommet for miIitære hensikter.
align#245789 Vláda Jejího Veličenstva není přesvědčena, že tato nepřátelská raketa pocházela ze sovětského Ruska. align#245789 Hennes Majestets regjering er ikke overbevist om at denne fiendtIige rakett kom fra Sovjet-RussIand.
align#246295 - Moje vláda je docela spokojena. align#246295 - Min regjering er meget fornøyd.
align#248923 Moje vláda se s vámi vyrovná. align#248923 Jeg er sikker på at min regjering ville betale deg.
align#249263 Moje vláda se vám odvděčí. align#249263 Min regjering vil sikkert godtgjøre deg.
align#263628 Ještě ke všemu, jsme Američani v Mexiku, kteří vzali roha s koňmi určenými pro vládu . align#263628 I tillegg til det, er vi amerikanere i Mexico, som bringer en ladning hester til en svært upopulær regjering .
align#268281 A nenastane-li nějaká ústavní reforma, raději se vrátíme do svých domovů a farem, než sledovat s výsměchem další den této vlády . align#268281 Og med mindre en konstitusjonell reformering frembringes, burde vi heller gi tilbake til gårdene våre, enn å fortsette å parodiere en regjering en eneste dag til.
align#268287 Jsem přesvědčen, Veličenstvo, že Anglie musí pokročit k osvícenější formě vlády založené na skutečné reprezentaci svobodných lidí. align#268287 Jeg er overbevist om at England beveger seg mot en mer opplyst form for regjering , basert på representasjon av frie mennesker.
align#268771 S 50000 muži pod mým velením mohu tomuto národu vnutit vládu přes noc. align#268771 Med 50000 mann under min kommando, kunne jeg dannet en regjering over natten.
align#268773 Jsem přesvědčen, že je povinností Parlamentu vytvořit ústavní vládu , nikoliv armády. align#268773 Jeg er overbevist om at det er Parlamentets plikt- å danne en konstitusjonell regjering , ikke hærens.
align#269094 Od začátku působíte jako prozatímní vláda , ne opravdoví zástupci lidu. align#269094 Fra begynnelsen av var dere en midlertidig regjering , egentlig ikke representativ for folket.
align#271634 Vykonávání rituální přísahy slunci bylo zakázáno vládou Spojených států amerických ve druhé polovině 19. století. align#271634 Skikken med å avgi solløfter ble forbudt av USAs regjering på slutten av 1800-tallet.
align#294416 Kdybys napsal švédský vládě , mohla by nám možná poslat náklad poctivých švédských žen. align#294416 Hvis vi skrev et skriv til Sveriges regjering , kunne de sendt hit en skipslast anstendige og ordentlige kvinnfolk.
align#318935 Děkuje mi jménem americké vlády za všechno, co jsem udělal. align#318935 Han takker pa vegne av den amerikanske regjering - for alt jeg har gjort.
align#320187 Můžeme poděkovat kubánské vládě , která složila polovinu hotovosti u dovozců v poměru jedna ku jedné a uvolnila omezení dovozu. align#320187 Og vi kan takke våre venner i Cubas regjering , som har betalt halvparten av pengene og lempet importrestriksjonene. Vi har nå det vi alltid har trengt:
align#320216 150 km daleko s přátelskou a vstřícnou vládou . align#320216 150 km unna og partnere med en vennligsinnet regjering .
align#339723 Producenti děkují Jeho Výsosti marockému králi Hassanovi II. A marocké vládě za spolupráci při natáčení tohoto filmu. align#339723 Produsentene takker H.M. King Hassan II av Marokko og den Marokkanske regjering for samarbeidet under produksjonen av denne fiImen.
align#342026 Jdu po něm... pro vládu Spojených států. align#342026 - Jeg sporer han for De Forenede Staters regjering , Washington City.
align#393867 Jménem britské vlády se omlouvám. align#393867 Jeg unnskyIder, pa vegne av den britiske regjering .
align#430397 Pane Kinnoch prosím Vás, přijměte to, že neexistují žádní lidé kteří by nedali přednost své vlastní špatné vládě před vládou někoho cizího. align#430397 Mr. Kinnog. Alle vil ha en egen dårlig regjering framfor en fremmed makts styre.
align#430397 Pane Kinnoch prosím Vás, přijměte to, že neexistují žádní lidé kteří by nedali přednost své vlastní špatné vládě před vládou někoho cizího. align#430397 Mr. Kinnog. Alle vil ha en egen dårlig regjering framfor en fremmed makts styre.